Selasa, 26 April 2011

rujukan

RUJUKAN

Liew, S. U., Leow, S. K. (1995). Matematik Tahun 4 : Kuala Lumpur,
      Dewan Bahasa & Pustaka.


Gloria, T. (2011). Akses @ Cerdik :Mathematics year 4: Kuala Lumpur,
      Cerdik Publications.

MARI BELAJAR MASA






PERPULUHAN






sukatan pelajaran matematik tahun 4

sukatan pelajaran matematik tahun 4

MARI BELAJAR BENTUK





Segitiga

Segitiga memiliki tiga sisi. Ada pelbagai jenis segitiga:

Segitiga sama sisi
3 sama sisi

3 sama sudut 60 °



Segitiga Sama Kaki

2 sama sisi

2 sama sudut


Segitiga Siku-SikuSalah satu sudut adalah sudut siku-siku (90 °)

Segiempat

Segiempat mempunyai empat sisi. Berikut adalah beberapa segiempat khusus:

Persegi
4 sama sisi

4 sudut kanan



Segi Empat Tepat

2 pasang sisi yang sama

4 sudut kanan








Falsafah Pendidikan Kebangsaan



“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

Isnin, 11 April 2011

Bentuk dan Ruang





Isnin, 4 April 2011

WAKTU

GARISAN JANGKA WAKTU


















BULAN – BULAN DALAM SETAHUN

GILIRAN DALAM TAHUN
NAMA BULAN
BILANGAN HARI
PERTAMA
JANUARI
31 HARI
KEDUA
FEBRUARI
28 HARI / 29 HARI
KETIGA
MAC
31 HARI
KEEMPAT
APRIL
30 HARI
KELIMA
MEI
31 HARI
KEENAM
JUN
30 HARI
KETUJUH
JULAI
31 HARI
KELAPAN
OGOS
31 HARI
KESEMBILAN
SEPTEMBER
30 HARI
KESEPULUH
OKTOBER
31 HARI
KESEBELAS
NOVEMBER
30 HARI
KEDUABELAS
DISEMBER
31 HARI

Bulan Februari mempunyai bilangan yang berbeza mengikut tahun sama adakah  ianya tahun lompat ataupun tidak.


TAHUN LOMPAT
Tahun lompat hanya berlaku setiap empat tahun dan pada tahun tersebut, bilangan hari di dalam bulan Februari akan menjadi 29 hari. Ianya telah mengakibatkan bilangan bilangan keseluruhan hari di dalam setahun menjadi 366 hari, berbeza dengan tahun-tahun lain yang mempunyai bilangan hari sebanyak 365 hari di dalam setahun.



HUBUNGAN ANTARA UNIT-UNIT MASA





Math Games For Kids : How to Play The Money Game

Learn subtraction with easy picture math game at www.gudli.com

Subtraction of Fractions From A Whole Numbers

Math Games For Kids : The Domino Addition Game


SELAMAT MENONTON ADIK-ADIK

menjadi juruwang

http://www.mathplayground.com/making_change.html

selamat mencuba...

OPERASI ASAS WANG



Operasi-operasi asas seperti penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian yang melibatkan wang adalah sama dengan operasi asas yang melibatkan nombor perpuluhan.





Operasi Tambah

i) RM 2356.80 + RM 135.70 = RM 2492.50
ii) RM 1457.90 + RM 453.70 = RM 1911.60

iii) RM 1874.90
+ RM 497.60
RM 2372.50




Operasi Tolak

i) RM 7359.80 – RM 6549.70 = RM 810.10
ii) RM 6128.40 – RM 3278.90 = RM 2849.50

iii) RM 9120.60
- RM 7850.40
RM 1270.20




Operasi Darab

i) RM 563 X 6 = RM 3378
ii) RM 1859 X 5 = RM 9295

iii) RM 812
X 6
RM 4872



Operasi Bahagi

i) RM 7812 ÷ 6 = RM 1302
ii) RM 3448 ÷ 4 = RM 862




LATIHAN
i) RM 7653.90 + RM 548 =
ii)RM 9726.20 - RM 3859.90 =
iii) RM 459 X 7 =
iv) RM 9653 / 3 =

SELAMAT MENCUBA :)

WANG








Nilai wang dapat ditulis di dalam dua bentuk iaitu :
i) Angka
ii) Perkataan

Contoh :

1) RM 1750.20 = Ringgit Malaysia seribu tujuh ratus lima
puluh dan dua puluh sen

2) RM 567.80 = Ringgit Malaysia lima ratus enam puluh
tujuh dan lapan puluh sen

3) RM 3045.60 = Ringgit Malaysia tiga ribu empat puluh lima
Dan enam puluh sen

LATIHAN

Tukarkan nilai wang tersebut ke dalam bentuk perkataan
i) RM 6781.90 =
ii)RM 5372.50 =


Tukarkan nilai wang tersebut ke dalam bentuk angka
i) Ringgit Malaysia seribu tujuh ratus lima puluh dua dan tiga puluh sen
ii)Ringgit Malaysia tujuh ribu lima ratus dua puluh ringgit dan empat puluh sen

Isnin, 28 Mac 2011

operasi tambah

operasi tambah dalam matematik



Pengenalan

Terdapat dua subtopik yang ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar iaitu :

1)      Penyatuan dua kumpulan
2)      Penambahan dengan membilang semua


Simbol




                  Tambah                         Sama dengan

1.      Penyatuan dua kumpulan.

Tajuk 3.1 : Penyatuan dua kumpulan

Penyatuan dua kumpulan membawa maksud memasukkan objek yang terdapat dalam bakul B ke dalam bakul A. Kemudian, mengira jumlah semua sekali yang terdapat dalam bakul A tersebut. Ini membawa maksud jumlah objek dalam kedua-dua bakul tersebut.

Sebagai contoh :



     




2.      Penambahan dengan membilang semua.
fish14
Tajuk 3.2 : Penambahan dengan membilang semua.

Penambahan dengan membilang semua membawa maksud mengira ke semua jumlah objek tanpa mengagihkannya menjadi satu.

Sebagai contoh :
= ?



    


Sabtu, 15 Januari 2011

Pecahan (2)

Nota 
Istilah berkaitan dengan konsep pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur telah diterangkan pada minggu lepas.  
Pemahaman mengenai istilah-istilah dan konsep tersebut amatlah penting.  
a)     Pecahan wajar - pengangka lebih kecil daripada penyebut. 
           Contoh: ,
 
b)     Pecahan tak wajar - pengangka lebih besar daripada penyebut.
           Contoh: ,
 
c)      Pecahan setara - dua pecahan yang sama nilainya.
           Contoh:  setara dengan
 
 
d)     Nombor bercampur - terdiri daripada nombor bulat dan pecahan wajar.
     Contoh: ,  


                 Sumber : Portal Pendidikan Utusan

Pecahan (1)

Nota 
1. Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan.
 
2. Nombor 1 mewakili semua bahagian dalam keseluruhan.
 
3. Nombor 1 boleh diwakili oleh pecahan di mana pengangka dan penyebutnya
    adalah sama;
 
    Contoh: , ,  dan sebagainya.
 
4. Bahagian-bahagian pada pecahan:
 
a)     Pengangka - angka yang terletak di atas
 
b)     Penyebut - angka yang terletak di bawah

5. Jenis-jenis pecahan:
 
    (i) Pecahan wajar - pengangka lebih kecil daripada penyebut.
        Contoh: ,
 
    (ii) Pecahan tak wajar - pengangka lebih besar daripada penyebut.
         Contoh: ,
 
    (iii) Pecahan setara - dua pecahan yang sama nilainya.
          Contoh:  setara dengan
 
    (iv) Nombor bercampur - terdiri daripada nombor bulat dan pecahan wajar.    
          Contoh: ,  

                                                              Sumber : Portal Pendidikan Utusan